Jsme na Facebooku!
a je nás už
přidej se!
facebook link

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

I. Úvodní ustanovení

Pro účely těchto Všeobecných smluvních podmínek se rozumí:

„Provozovatelem“ obchodní společnost BOOTCAMPS, s.r.o. nebo její smluvní partner – viz údaje uvedené v záhlaví této Smlouvy.

„Lokalitou“ sportovně-relaxační lokalita včetně všech sportovišť a dalších zařízení přístupných třetím osobám a určených Provozovatelem k poskytování služeb podle Smlouvy. 

„Klientem“ fyzická osoba, která je na základě Smlouvy oprávněna k jednorázovému využití nebo dlouhodobému využívání služeb poskytovaných Provozovatelem. V případě osob mladších 18 let je nutný písemný podpis zákonného zástupce.

„ČLENSTVÍM BOOTCAMPS“ druh služby uvedený ve Smlouvě, který se od jednorázových akcí nabízených a poskytovaných Provozovatelem na základě Smlouvy odlišuje především dobou poskytované služby (rok či doba neurčitá) a podle svých jednotlivých druhů (Bronze, Silver, Gold) poskytuje Klientovi cenové a jiné výhody z nabídky služeb Provozovatele tak, jak jsou popsány dále v těchto Podmínkách.

„TVJ“ tréninková nebo vzdělávací jednotka – pro všechny druhy poskytovaných služeb činí 30–120 minut, a to v závislosti na druhu služby a zaměření jednotky.

 „Bezpečnostními a jinými předpisy“ právní předpisy, normy a jiná pravidla na ochranu života a zdraví platná a účinná v době využití služeb Klientem, kterými je Klient povinen se řídit a které se přímo nebo i jen zprostředkovaně týkají bezpečnosti a ochrany života a zdraví při využívání Lokality.

„Smlouvou“ písemná Smlouva o poskytování služeb uzavřená mezi Provozovatelem a Klientem.

„Smluvními stranami“ Provozovatel a Klient.

„Podmínkami“ tyto Všeobecné smluvní podmínky, které jsou nedílnou součástí Smlouvy a které dále doplňují a upřesňují práva a povinnosti Smluvních stran stanovené Smlouvou. S Podmínkami je klient povinen seznámit se ke dni podpisu Smlouvy.

 

II. Poskytované služby

Klient je oprávněn využívat služby v rozsahu a za podmínek stanovených dále pro jednotlivé druhy poskytovaných služeb:

 

1) ČLENSTVÍ BOOTCAMPS (dále jen  „Členství“)

opravňuje Klienta k čerpání služeb po dobu trvání Smlouvy s frekvencí podle zvoleného typu (Bronze, Silver, Gold), a to v kterékoli Lokalitě, kde Provozovatel a jeho smluvní partneři služby v rámci Členství provozují, po uvedení identifikačního čísla Klienta (číslo Smlouvy).

Na žádost osoby pověřené provozovatelem je Klient povinen prokázat se ID kartou vystavenou provozovatelem.

 

Klient, který uzavřel Smlouvu o Členství na dobu jednoho roku a uhradil jednorázově sjednanou cenu, je oprávněn po dobu trvání Členství čerpat služby podle zvoleného druhu Členství (Bronze, Silver, Gold) v rozsahu a frekvenci tak, jak je dále uvedeno.

 

Po začátku zahájení čerpání služeb Klient nemá právo na vrácení zaplacené ceny. Pro případ překážek na straně Klienta (nemoc, zranění atp.) však Klient může po předchozí dohodě s Provozovatelem čerpání služeb přerušit, a to i opakovaně na dobu nejméně 30 (třiceti) kalendářních dnů a nejdéle 6 (šesti) měsíců a čerpání služby dokončit v jiném termínu. U Smlouvy o Členství uzavřené na dobu jednoho roku tak Provozovatel umožní čerpání služeb nejdéle po dobu 18 měsíců ode dne podpisu Smlouvy, a to včetně započtení všech případných přerušení čerpání služeb.

Nejdéle po uplynutí 18 měsíců ode dne podpisu Smlouvy končí platnost Smlouvy a Klient nemá právo na  jakoukoli náhradu.

Přerušení Členství je služba hrazená. Cenu za 1 (jeden) měsíc přerušení členství uvádí Provozovatel na svých webových stránkách.

 

Klient, který má uzavřenou Smlouvu o Členství na dobu neurčitou, se zavazuje po celou dobu trvání Smlouvy hradit Provozovateli za využívání Členství měsíční poplatek podle druhu Členství (Bronze, Silver, Gold) sjednaného ve Smlouvě a způsobem uvedeným tamtéž. Smlouvu o Členství uzavřenou na dobu neurčitou lze vypovědět i bez udání důvodu, nejdříve však po uplynutí 3 (třech) měsíců ode dne podpisu Smlouvy. Výpovědní lhůta dle této Smlouvy je měsíční a započíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena písemně nebo v elektronické podobě (e-mailem) Provozovateli.

Po celou dobu trvání Smlouvy má Provozovatel právo na měsíční poplatky a Klient je povinen plnit své platební a jiné povinnosti po celou dobu trvání Smlouvy až do jejího řádného ukončení bez ohledu na to, zda služby v rámci Členství čerpá či nikoli.

Provozovatel může na žádost Klienta a v odůvodněných případech (např. prokazatelná dlouhodobá zdravotní nezpůsobilost Klienta či z jiných zřetele hodných důvodů) platnost Smlouvy pozastavit či předčasně ukončit; žádost o pozastavení či předčasné ukončení Smlouvy včetně odůvodnění je Klient povinen předložit Provozovateli písemně nebo v elektronické podobě (e-mailem).

Přerušení Členství je služba hrazená. Cenu za 1 (jeden) měsíc přerušení členství uvádí Provozovatel na svých webových stránkách.

 

1.1       ČLENSTVÍ BRONZE    zahrnuje následující služby:

            • Přístup na TVJ  nejvýše 1x týdně

1.2       ČLENSTVÍ SILVER      zahrnuje následující služby:

            • Přístup na TVJ  nejvýše 2x týdně

1.3       ČLENSTVÍ GOLD        zahrnuje následující služby:

            • Neomezený přístup na TVJ 

 

2) JEDNORÁZOVÁ AKCE

akce, jejíž obsah, program, délka, termín, místo konání a cena je určována individuálně; jednorázové akce včetně jejich zaměření, délky, termínu, místa a ceny jsou vypisovány na webových stránkách Provozovatele.

Na Klienty jednorázových akcí se vztahují tyto Podmínky ve stejném rozsahu jako na Klienty, kteří mají uzavřenou Smlouvu o Členství.

Jednorázová akce je časově ohraničena datem začátku a konce. Po skončení jednorázové akce nemá Klient nárok čerpat služby Provozovatele, pokud neuzavře novou smlouvu na Členství nebo jednorázovou akci. Provozovatel neumožňuje náhradu TVJ z důvodů na straně Klienta, to ani v případě nemoci, zranění či jiného důvodu.

 

III. Změny Smlouvy 

Provozovatel je v průběhu trvání Smlouvy o Členství uzavřené na dobu neurčitou oprávněn předložit Klientovi písemný či v elektronické podobě (e-mailem) návrh na změnu Smlouvy zvýšením měsíčního poplatku za Členství; takto předložený návrh, resp. zvýšený měsíční poplatek za Členství, je platný od prvého dne měsíce následujícího po předložení návrhu. Klient je v takovém případě oprávněn buď tento návrh bez dalšího přijmout uhrazením částky odpovídající nové výši měsíční úhrady v obvyklém termínu splatnosti, nebo ho odmítnout vypovězením Smlouvy v souladu s ustanoveními o výpovědi ve smyslu čl. II, těchto Podmínek. Nedojde-li k přijetí návrhu Klientem nebo k vypovězení Smlouvy Klientem, je Smlouvu oprávněn vypovědět Provozovatel.

Klient může kdykoli za trvání Členství uzavřeného na dobu neurčitou změnit druh Členství (Bronze, Silver, Gold). Podmínky pro takovou změnu Členství uvádí Provozovatel na svých webových stránkách.

Změna druhu Členství u Smlouvy uzavřené na dobu určitou není možná.

Pokud se Klient dostane do prodlení s měsíční úhradou za Členství nebo s plněním jiných platebních povinností ze Smlouvy, vyzve ho Provozovatel telefonicky nebo e-mailem k úhradě v dostatečně přiměřené lhůtě.

Provozovatel je v případě prodlení oprávněn Klientovi pozastavit poskytování služeb, případně rovněž odstoupit od Smlouvy. Pokud po dobu prodlení nedojde k odstoupení od Smlouvy a dlužná částka bude následně Klientem uhrazena, má Provozovatel vůči Klientovi nárok na smluvní pokutu v rozsahu úhrady za Členství v období, kdy bylo Klientovi pozastaveno poskytování služeb, tzn. že Provozovatel není povinen za toto období Klientovi vracet jakékoli platby či poskytovat náhrady TVJ. V případě odstoupení od Smlouvy po pozastavení poskytování služeb má Provozovatel právo na smluvní pokutu; smluvní pokuta odpovídá úhradě za Členství v období ode dne pozastavení poskytování služeb do dne ukončení platnosti Smlouvy.

 

IV. Další ustanovení 

Klient prohlašuje, že se v plném rozsahu podrobně seznámil s provozními, Bezpečnostními a jinými platnými právními předpisy na ochranu života a zdraví, že je mu dostatečně znám jeho zdravotní stav, přičemž tento zdravotní stav ani částečně nebrání ve využití služeb Provozovatele dle této Smlouvy.

Klient se zavazuje řídit se při užívání služeb dle této Smlouvy pokyny odpovědných osob pověřených Provozovatelem.

Klient bere na vědomí, že se všech aktivit v rámci jím zvolených služeb účastní na vlastní riziko; posouzení, zda zdravotní stav Klienta odpovídá poskytovaným Službám tj. fyzické zátěži tréninků, je výhradně na Klientovi a Provozovatel nenese jakoukoli odpovědnost za zdravotní     stav Klienta. 

Klient uděluje Provozovateli souhlas ke zpracování jeho osobních údajů v rozsahu nezbytném pro plnění práv a povinností dle Smlouvy a Podmínek. Klient zároveň uděluje Provozovateli souhlas s následným bezplatným použitím veškerých fotografických a audiovizuálních záznamů pořízených během čerpání Klientem zvolených služeb pro potřeby Provozovatele. Tento souhlas je platný po dobu trvání Smlouvy a 5 let po jejím skončení.

Předchozí ustanovení tohoto článku IV. se v plné míře vztahují i na hosty a jednorázové vstupy.

 

Provozovatel je oprávněn okamžitě odstoupit od Smlouvy při závažném porušení povinností ze strany Klienta, zejména při uvedení nepravdivých informací při uzavírání Smlouvy, nerespektování pokynů Provozovatele, bezpečnostních a jiných předpisů nebo při způsobení škody na majetku Provozovatele, případně zdraví jiného Klienta či dalších třetích osob při využívání služeb podle této Smlouvy.

Odpovědnost Provozovatele za škodu vzniklou Klientovi nebo jiným osobám při poskytování služeb podle této Smlouvy se řídí platnými právními předpisy. Provozovatel neodpovídá za škodu vzniklou výpadkem webových stránek ani za škodu na věcech Klienta vnesených nebo odložených v Lokalitě.

Klientovi nevznikají jakékoli nároky vůči Provozovateli z důvodů přiměřených omezení provozu Lokality v nezbytných případech a rozsahu (sportovní, společenské či jiné akce).

 

V. Závěrečná ustanovení 

Tyto Podmínky mají povahu obchodních podmínek, jež jsou Smluvním stranám známé a k návrhu Smlouvy přiložené. Jako takové určují část obsahu Smlouvy a jsou její nedílnou součástí. Změna Podmínek    jako platné součásti Smlouvy je možná pouze dohodou Smluvních     stran. Nebude-li dohody o jejich změně dosaženo, je každá ze Smluvních stran oprávněna Smlouvu vypovědět v souladu se shora uvedenými ustanoveními této Smlouvy.

Práva a povinnosti Smlouvou nebo těmito Podmínkami výslovně neupravené se řídí ustanoveními platných právních předpisů, zejména zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem v platném znění.

Pro případ jakéhokoli soudního sporu mezi Provozovatelem a Klientem, sjednávají Smluvní strany příslušnost obecného soudu Provozovatele.

 

Tyto Podmínky Provozovatele nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 5. 2013.

 
 
Věnuj pohyb
 
Partneři
 
Média
 
Kalendář
 
Lokality
 
Náš tým
 
FAQ
 
Galerie
 
Provozuj Bootcamp